Mail:info@tayinciler.com

AFYONKARAHİSAR İLİ SALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 2022

AFYONKARAHİSAR İLİ SALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 2022

 

                         AFYONKARAHİSAR İLİ SALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA                                                                       

                         İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

 

Salar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro      Derecesi

 

Adedi

Niteliği

    Cinsiyeti

Kpss

Türü

Kpss

Puanı

1

Şoför

GİH

11

     

1

-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.

-En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın/Erkek

 

 

 

P94

 

En az  55    Puan

 BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,          

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,   

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,      

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)  İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,             

2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a.İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b.Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

 c.13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

              Başvuru sırasında;

Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.salarbelediye.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.    

a.  Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

b.  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak  

     barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c.  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz

     edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d.  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e.  Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f.  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g.  3 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)

h.  Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi

     Belediyemizce onaylanabilir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

    Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Başvuru esnasında istenilen belgeler 16.05.2022 tarihinden 18.05.2022 günü saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde 10:00-12:30 ile 13:00-16:00 saatleri arasında) Salar Belediye Başkanlığı Merkez/Afyonkarahisar adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.

     Adaylar başvuru belgelerini:

 • Elektronik ortamda, Belediyemiz www.salarbelediye.bel.tr internet adresine,
 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Barbaros mah.yıldırım Beyazıt cad.adresindeki Salar Belediye Başkanlığı  gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

 1. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak  unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı  başvuruların değerlendirmesini müteakip 24.05.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosundan ve www.salarbelediye.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 6. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Salar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

 

              6-SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü sınav :

Salar Belediyesinde (Barbaros  Mah. Yıldırımbeyazıt Cad. No: 1 Salar/Afyonkarahisar)  31.05.2022 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav saat 10:00’da başlayacak olup aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

 

                                                                                                       SALAR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI