Mail:info@tayinciler.com

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA 144 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA 144 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA 144 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU
İlan Bilgileri
1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. 

1.Grup:
Unvanı:         Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Kadro Adedi: 52
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1-Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
                      2- En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
                      (KPSS Şartı Aranmamaktadır)

2.Grup:
Unvanı:         Büro Personeli
Kadro Adedi: 6
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları:
1-ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavlarında KPSSP3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. 

3.Grup:
Unvanı:          Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans)
Kadro Adedi: 40
Sınav Usulü:  KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları:  
1- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri SağlıkŞartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel GüvenlikElemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlarabaşvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5- Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. 

4.Grup:
Unvanı:          Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans)
Kadro Adedi: 30
Sınav Usulü:  KPSS P93 + Sözlü Sınav
Özel Şartları:  
1- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme SınavındaKPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri SağlıkŞartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel GüvenlikElemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlarabaşvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.5- Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak. 

5.Grup:
Unvanı:          Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise)
Kadro Adedi: 16
Sınav Usulü:  KPSS P94 + Sözlü Sınav
Özel Şartları:  
1- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme SınavındaKPSS P4 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri SağlıkŞartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel GüvenlikElemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlarabaşvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.5- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Genel Şartlar:
2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.9. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilensözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.
2.10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 
2.11. Büro Personeli pozisyonu içinÖSYM tarafından2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP(3) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.
2.12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu içinÖSYM tarafından2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.
2.13. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.
2.14. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce aynı unvan için yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanmamış olmak.(Aynı unvan için daha önce yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)
2.15. Sınava ilişkin bilgiler kısmında yer alan başvuru özel şartlarını taşımak.

3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ
3.1. Başvurular 15 Nisan 2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp, 24 Nisan 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.
3.2. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
3.4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.5. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.
3.6. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru sırasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
3.7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. (Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin tam ve okunaklı bir şekilde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir) 
3.8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
3.9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
Müracaatlar tamamlandıktan sonra,
4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 
4.2. Başvurusu kabul edilenlerden;
a) KPSS+ Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar: Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip adayların tamamı sınava çağrılır.
b) Uygulamalı+Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar: Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların tamamı uygulamalı sınava çağrılır.  Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır.
4.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
4.4. Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin ilan www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 
4.5. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. 

5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ
Giriş sınavı uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınav olmak üzere yapılır.

5.1. UYGULAMALI SINAV
5.1.1. Uygulamalı Sınav ile ilgili duyurular, sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler Kariyer Kapısı ile Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 
5.1.2. Uygulamalı sınavda adayların;
a)      İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Bilinci
b)      Alet Edevat Seçme Ve Kullanma Becerisi
c)      Malzeme Seçme Ve Kullanma Becerisi
d)      Zamanı Kullanma Becerisi
e)      İşin Niteliğine Uygun Yapılması Becerisi
yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin her biri için 20 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
5.1.3. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
5.1.4. Uygulamalı sınav sonuçları Kariyer Kapısı ve Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5.1.5. Uygulama sınav sonuçları ile ilgili itirazlar uygulama sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililerin e-posta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

5.2. SÖZLÜ SINAV
5.2.1. Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde “Duyurular/Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Kariyer Kapısı ve Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5.2.2. Sözlü sınavda adayların;a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
5.2.3.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
5.2.4. Sözlü sınav sonuçları Kariyer Kapısı ve Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ
6.1. Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Adayların sözlü sınavdan almış oldukları puanları ile sınav başvurusunda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.
6.2.  Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için; Adayların uygulamalı sınavdan almış oldukları puan ile sözlü sınavda almış oldukları puanların ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.
6.3. Yapılan değerlendirme sonucunda başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
6.4. Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir. 

7. ATAMA İŞLEMLERİ
7.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
7.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
7.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
7.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması veya iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
7.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir. 

8. DİĞER HUSUSLAR
8.1. Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden ve https://www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
8.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
8.3. Personele ödenecek ücret:
UNVAN                                             SÖZLEŞME ÜCRETİ  / BRÜT TUTAR / NET TUTAR 
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)          4.960,66           /      6.526,37      /  5.818,41 
Büro Personeli                                             5.289,90           /      7.191,12      /  6.389,55 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi                     5.923,24           /       7.824,45     /  6.847,71  
*Yukarıda belirtilen Sözleşmeli Personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.
* Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı parası hesaplamaya dâhil edilmemiştir.
* Kıdem Yılı olarak 5 yıldan az olanlar dikkate alınmıştır.


BİLGİ İÇİN:
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00
Kamuoyuna ilanen duyurulur