Mail:info@tayinciler.com

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1 GEÇİCİ İŞÇİ İLANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1 GEÇİCİ İŞÇİ İLANI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1 GEÇİCİ İŞÇİ İLANI
İlan Bilgileri
GENEL ŞARTLAR
1) Çalışma süresi bir mali yıl içerisinde 5 ay 29 gün olup, Hazine ve Maliye Bakanlığından onay alındığı takdirde 9 ay 29 güne tamamlanacaktır. Çalışma yerleri Enstitü bünyesinde atölye, arazi, vd. alanlardır.
2) Son başvuru tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
8) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
9) Atanmasına engel sabıka kaydı bulunmamak
10) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
11) Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
12) Alınacak işçilerin deneme süresi doksan gün (3 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
13) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav süreci ile atanmanın her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
14) Yalova İli ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak
Başvuru için Tıklayınız