Mail:info@tayinciler.com

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 93 Personel Alınacak!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne 93 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 93 Personel Alınacak!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne hemşire, ebe, eczacı, fizyoterapist, biyolog, psikolog, sağlık teknikeri , laborant, röntgen teknisyeni ve diğer sağlık personeli unvanlarında personel alımı gerçekleştirilecek.

blogÜniversite rektörlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, alıma başvuru yapacak adayların ilan edilen kadrolar için ayrıca belirtilen özel şartları da dikkatle incelemesi gerektiğine dikkat çekilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar da resmi duyuruda yer aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 


PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl

veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve

bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik

çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek

akıl hastalığı bulunmamak.


BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI


1- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim

mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan

öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) (Eczacı pozisyonu hariç)

2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu

belgelendirmeleri gerekmektedir

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi

içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu

maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.